Personvern

Formål

Formålet med Witts persondatapolitikk er å forklare hvordan vi samler inn og bruker de personopplysningene du oppgirr til oss ved å handle med oss, eller ved å besøke våre hjemmesider. Når du handler med oss vil du aktivt bli bedt om å oppgi personopplysninger, og du vil bli opplyst om hvordan Witt behandler dine personopplysninger til formålet.


Kort om Witt

Witt er en privat virksomhet som primært handler med andre virksomheter, men også direkte med private forbrukere. Witt har administrasjonskontor på Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, CVR-nr.: 20981075, tlf. +45 7025 2323, e-mail: [email protected]

Kontaktperson for persondataspørsmål: Henrik Hjort Nielsen

Formålene med og rettsgrunndlaget for Witts behandling av dine personopplysninger
Witt samler inn opplysninger om deg på to måter:

  • Ved at du selv oppgir opplysninger til oss
  • Ved bruk av cookies

Witt samler inn personopplysninger innenfor rammene i den europeiske databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelsesloven. Du vil bli bedt om å oppgi opplysninger til Witt i to tilfeller; når du handler med Witt, eller hvis du sier ja til å motta vårt nyhedsbrev. Sier du ja til å motta vårt nyhedsbrev, har du gitt samtykke til at vi oppbevarer dine opplysninger så lenge du ikke tilbakekaller ditt samtykke. Disse oplysningene vil ikke bli lenket sammen med opplysninger gitt i andre sammenhenger, når du f.eks. handler med Witt.

Når du handler med Witt, er vi nødt til å innhente opplysninger om deg for å oppfylle vår del av kontrakten. Vi har f.eks. bruk for navn, adresse for å kunne levere produktet til deg. Det vil også ofte være en hjelp for transportøren at vi kan gi videre ditt telefonnr. så han kan komme i kontakt med deg hvis det skulle oppstå problemer med forsendelsen. Disse oplysningene er vi forpliktet av bokføringsloven til å oppbevare i 5 år. Dine opplysninger vil ikke bli lenket sammen med andre opplysninger innhentet av Witt til et annet formål.

Når du besøker en av Witts hjemmesider, f.eks. www.witt.no eller Witts Facebookside, samler Witt inn cookies-informasjon om alle besøk på hjemmesiden. Denne informasjonen bruker Witt til å forbedre din opplevelse, vurdere bruken av de enkelte elementene på hjemmesidene og til å forbedre innholdet, som blir presentert på hjemmesidene.

Witt registrerer data vedrørende dine bevegelser mellom forskjellige sider og tjenester i Witt-universet via cookies. Disse opplysningene blir ikke koblet til personopplysninger, som du eventuelt selv har oppgitt til Witt. Witt bruker forskjellige analyseverktøy, som Google Analytics, som bistår Witt med å samle inn statistiske opplysninger om bruken av hjemmesidene. Det innhentes på samme måte opplysninger om din adferd via cookies, når du bruker Witts apps.

Sikkerhet

Vi garanterer fortrolighet, integritet og tilgjengelighet av de personopplysningene vi behandler, gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Våre tekniske sikkerhetsforanstaltninger inkluderer sikkerheten i den IT-supporten vi bruker i vårt firma. Våre organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger omfatter at vi har fastsatt retningslinjer og rutiner, som våre ansatte skal etterleve. Vi følger opp rundt dette, og vi utdanner våre medarbeijdere i passende omfang. Vår behandlingssikkerhet for personopplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprinsippene persondatalovgivningen gir, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrunnlag for våre behandlinger.

Lagring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er relevant i forhold til det formålet de er samlet inn til, med mindre vi er bunnet av annen lovgivning som forplikter Witt til å oppbevare opplysningene lengere. Deretter blir opplysningene slettet

Retten til å trekke samtykket tilbake

Dersom du har gitt et samtykke til Witts behandling av dine personopplysninger, f.eks i forbindelse med din påmelding til Witts nyhetsbrev, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere gitte samtykke og opp til tidspunktet for tilbagetrekningen. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg.

Rett til korreksjon (rettelse)
Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg.

Rett til å slette
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for vår vanlige, generelle sletting skjer.

Rett til begrenset behandling
Du har visse tilfeller rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortset fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at retskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelser
Du har i visse tilfeller rett til innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til indsigelser mot en registrering i henhold til reglene i lov om massemediers informasjonsdatabaser.

Rett til å oversende opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfelle rett til å motta dine personopplysninger i et struktureret, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten hindring. Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Hvis det er tale om en klage på behandlingen av opplysninger i henhold til lov om massemediers informasjonsdatabaser, sendes klagen til Pressenævnet/Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Norge.

Oppdatering av vår persondatapolitikk

Noen ganger vil det være nødvendig for oss å oppdatere denne persondatapolitikken. Vi gjennomgår regelmessig vår persondatapolitikk for å sikre at den er oppdatert, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og prinsipper for behandling av personopplysninger.

Sist oppdateret 21/4-2021